Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SZWAGROPOL SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ SZEWCZYK, JERZY PARA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany: „Regulaminem") określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin dostępny jest za wykorzystaniem strony internetowej należącej do Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, pod adresem http://sklep.szwagropol.pl/ w zakładce „Regulamin".

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Bilet elektroniczny – oznacza dokument elektroniczny, potwierdzający zawarcie umowy przewozu, generowany i zapisywany na Koncie, z którym związane jest uprawnienie do jednokrotnego przejazdu autobusem Usługodawcy na określonej trasie, w określonym terminie, za określoną Cenę. Nabyty Bilet elektroniczny jest udostępniany przez Usługodawcę Usługobiorcy w formie elektronicznego zapisu na Koncie, utworzonym w Serwisie internetowym;

b) Cena – cena brutto Biletu elektronicznego, ustalona zgodnie z obowiązującym Cennikiem;

c) Cennik – publikacja, o której mowa w § 1 ust. 2 lit n. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

d) Konto – ujednolicony system logowania, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z niektórych Usług;

e) Pasażer – osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 lit b. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

f) Rozkład jazdy – publikacja, o której mowa w § 1 ust. 2 lit r. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

g) Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych – regulamin ustalony przez Usługodawcę stosownie do art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1173) Prawo przewozowe, określający warunki obsługi pasażerów, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, dostępny za wykorzystaniem strony internetowej należącej do Usługodawcy, pod adresem www.szwagropol.pl w zakładce „Regulamin";

h) Serwis internetowy – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie www.szwagropol.pl oraz www.sklep.szwagropol.pl, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi, a Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

i) System sprzedaży biletów elektronicznych (dalej: System) - narzędzie umożliwiające Usługobiorcy wyszukanie kursów realizowanych przez Szwagropol, założenie konta Usługobiorcy, oraz zawarcie umowy przewozu poprzez zakup Biletu elektronicznego na określony kurs. System dostępny jest w Serwisie internetowym;

j) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, wymienione w § 3 Regulaminu;

k) Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

l) Usługodawca – spółka Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, Stadniki 123, 32-422 Stadniki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043400, o nr NIP 681-100-17-46, wykonująca działalność gospodarczą na podstawie licencji transportowej nr 0005381 z dnia 16 kwietnia 2002r., wydanej przez Starostę Myślenickiego.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego:

a) newsletter e-mail poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet;

b) zawieranie umów przewozu autokarowego poprzez zakup Biletu elektronicznego.

2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w § 4 ust.1 Regulaminu.

3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkład jazdy oraz Cennik, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a) z dostępem do sieci Internet;

b) z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

e) ponadto w przypadku usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b) Regulaminu – podłączenie w systemie sprawnej drukarki drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300dpi.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.sklep.szwagropol.pl/polityka-prywatnosci/

4. Korzystanie z usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b) nie jest możliwe anonimowo, ani z wykorzystaniem pseudonimu.

5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5

1. Korzystanie z usługi, o której mowa § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu wymaga uprzedniego złożenia przez Usługobiorcę zamówienia na usługę i potwierdzenia w/w zamówienia. Zamówienie na usługę zostaje złożone poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.szwagropol.pl, w którym to formularzu należy: podać adres elektroniczny Usługobiorcy, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Usługobiorcy, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box, a następnie odkliknąć pole „Subskrybuj". Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę w link aktywacyjny przesłany na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

2. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu następuje w chwili potwierdzenia zamówienia.Usługobiorca uprawniony jest do nieodpłatnego dostępu do usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi, o której mowa § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu, za pośrednictwem strony www.

4. Usługodawcy lub poprzez aktywację adresu internetowego, służącego do automatycznego wyrejestrowania się z tej usługi. Link do w/w adresu internetowego (link dezaktywujący) znajduje się w stopce wiadomości mailowej, zawierającej link aktywacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz w stopce każdej kolejnej wiadomości przesyłanej Usługobiorcy.

§ 6

1. W niniejszym paragrafie zostały szczegółowo opisane zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, tj. zawierania umów przewozu autokarowego, poprzez zakup Biletu elektronicznego.

2. Usługobiorcą usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Obsługa usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu internetowego z wykorzystaniem Systemu.

4. Możliwość korzystania z usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, uzależniona jest od:

a) posiadania przez Usługobiorcę prawidłowo założonego Konta;

b) złożenia zamówienia Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.

5. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail, hasła tj. dowolnego, nie mniej niż 5 znakowego, zestawienia liter obranego przez Usługobiorcę, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu oraz zaakceptowanie, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box, niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych oraz wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check box, na przetwarzanie danych osobowych. Usługobiorcy zamierzający utworzyć Konto w celu korzystania z Usług dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą („Konto firmowe") zobowiązani będą do podania dodatkowo numeru NIP i nazwy firmy.

6. Zamówienie Biletu elektronicznego składa się poprzez wykonanie wszystkich poniżej opisanych czynności:

a) dokonanie prawidłowego wyboru szczegółów kursu tj. trasy, daty wyjazdu, godziny odjazdu, ilości zamawianych biletów, rodzaju biletu (normalny/ulgowy – wskazanie ulgi) i kliknąć przycisk „Dalej";

b) należy poprawnie zalogować się na posiadane Konto;

c) należy w sposób kompletny i prawidłowy wypełnić dane osobowe Pasażera (wprowadzone dane muszą odpowiadać danym osoby/osób, która będzie/będą korzystać z usługi przewozu na podstawie zakupionego Biletu elektronicznego) i kliknąć przycisk „Zapisz dane Pasażera";

d) należy zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedziba w Stadnikach" oraz przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedziba w Stadnikach";

e) należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check box;

f) należy wybrać formę płatności spośród form dostępnych w Serwisie Internetowym tj.

- przelew, realizowany za pośrednictwem PayU S.A. - podmiotu zewnętrznego wobec Usługodawcy;

- transakcja kartą kredytową, realizowana za pośrednictwem PayU S.A. - podmiotu zewnętrznego wobec Usługodawcy

g) należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację i zamówienie przedmiotowej usługi;

h) należy prawidłowo opłacić Cenę za nabyty Bilet elektroniczny.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, następuje z chwilą uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia o dokonaniu zapłaty Ceny.

8. Zawarcie umowy przewozu autokarowego poprzez zakup Biletu elektronicznego może nastąpić najpóźniej na godzinę przez planowanym, wynikającym z Rozkładu jazdy, odjazdem danego kursu.

9. Po prawidłowym dokonaniu płatności System umożliwi Usługobiorcy wydruk lub zachowanie pliku z nabytym Biletem elektronicznym. Usługobiorca będzie mógł dokonać wydruku lub pobrania pliku z nabytym Biletem elektronicznym również w terminie późniejszym za pośrednictwem swojego Konta – nabyte Bilety elektroniczne dostępne są w zakładce „Historia Zamówień"

10. Przed przystąpieniem do wykorzystania nabytego uprawnienia do przejazdu Pasażer jest obowiązany wydrukować Bilet elektroniczny oraz obowiązany jest posiadać w/w wydruk Biletu elektronicznego przy sobie w czasie przejazdu i okazać go na każde wezwanie Usługodawcy lub uprawnionej przez niego osoby. W przypadku korzystania z przejazdu na podstawie Biletu elektronicznego ulgowego, Pasażer jest obowiązany posiadać przy sobie w czasie przejazdu dokument poświadczający uprawnienie do ulgi.

11. Usługobiorca zapewnia, że nabywa Bilet elektroniczny wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabrania się Usługobiorcy dokonywania zakupu Biletu elektronicznego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety elektroniczne fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

12. Usługodawca może wprowadzać promocje, w ramach których możliwe będzie nabycie Biletów elektronicznych na preferencyjnych warunkach. Zasady nabycia Biletów elektronicznych w ramach promocji oraz zasady realizacji przewozów na podstawie takich Biletów elektronicznych będą regulowały warunki promocji.

§ 7

1. Usługobiorca może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w toku procesu zamówienia Biletu elektronicznego. Faktura (po zaksięgowaniu płatności) zostanie wystawiona w formie elektronicznej oraz przesłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy i udostępniona na Koncie.

2. W przypadku gdy Usługobiorca nie zaznaczy w/w pola w toku procesu zamówienia Biletu elektronicznego, a chce uzyskać stosowną fakturę VAT, Usługobiorca może skierować do Usługodawcy pisemne żądanie wystawienia faktury VAT. W/w żądanie może zostać zgłoszone w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym o zachowaniu powyższego terminu decyduje moment doręczenia w/w żądania Usługodawcy. W powyższym przypadku faktura VAT zostanie wystawiona w formie papierowej i nadana na adres Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

3. Postanowienia § 7 ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku gdy Usługobiorca przy zakładaniu Konta, zaznaczył opcję „Konto firmowe" i poprawnie podał, wymagane, dodatkowe dane, o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu. W takim wypadku faktura VAT jest automatycznie generowana przez System (po zaksięgowaniu płatności), przesyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy i udostępniana na Koncie.

§ 8

1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, za pośrednictwem Serwisu internetowego.

2. Odstąpienia od umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego, można dokonać nie później niż na 3 godziny przed planowanym, wynikającym z Rozkładu jazdy, odjazdem kursu, na który został zakupiony Bilet elektroniczny. Po upływie przedmiotowego terminu opcja „Rezygnuj", o której mowa w § 8 ust. 3 lit b. nie będzie dostępna.

3. W celu odstąpienia za pośrednictwem Serwisu internetowego od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego należy:

a) w „Historii zamówień", na Koncie, odszukać na liście zamówień Bilet elektroniczny, z którego Usługobiorca zamierza zrezygnować, a następnie odkliknąć przycisk „Szczegóły",

b) należy kliknąć na przycisk „Zwrot biletu", przypisany do Biletu elektronicznego, z którego Usługobiorca zamierza zrezygnować,

c) należy wypełnić pole z numerem rachunku bankowego na który Usługodawca dokona zwrotu należności w przypadku braku możliwości dokonania zwrotu za pośrednictwem tego samego kanału płatności za pomocą którego została dokonana płatność;

d) należy zatwierdzić – poprzez kliknięcie przycisku „Dokonaj zwrotu" komunikat potwierdzający zwrot Biletu elektronicznego i tym samym odstąpienie od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego od Umowy zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, Usługobiorca otrzymuje zwrot płatności za przedmiotowy Bilet elektroniczny, po potrąceniu części ceny tytułem odstępnego.

5. Odstępne wynosi 10 % ceny Biletu elektronicznego. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy przewozu zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, z przyczyn występujących po stronie Usługodawcy.

6. Zwrot płatności za Bilet elektroniczny, po uwzględnieniu potrącenia o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu, nastąpi automatycznie za pośrednictwem Systemu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1, 3 i 4 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem Usług zamówionych przez Usługobiorcę i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Usługodawcą dla celu świadczenia tych Usług.

3. Usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w ust. 3 jest niezbędne dla świadczenia danej Usługi.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania po zalogowaniu się na swoje Konto.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie pisemnego żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres: Szwagropol sp. j. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Usługobiorca nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy, a także w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:

a) udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b) podmiocie, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres e-mail: bok@szwagropol.pl lub pocztą na adres Szwagropol sp. j. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para, ul. Klimeckiego 14, Kraków w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania i adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) przedmiot reklamacji,

e) dokładny opis reklamowanej usługi,

f) przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w ust. 3.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.sklep.szwagropol.pl.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.sklep.szwagropol.pl

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu o czym powiadomi Usługobiorców poprzez publikację na stronie www.sklep.szwagropol.pl. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie www.sklep.szwagropol.pl i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z wyłączeniem art. 7, 9 oraz 12 ust. 1 ww. Ustawy oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych, dostępnego pod adresem www.szwagropol.pl.

 

Regulamin Promocji „-30% na 30 urodziny Szwagropol”

 

1. Organizatorem promocji „-30% na 30 urodziny Szwagropol” jest firma Szwagropol Sp. J. Tadeusz Szewczyk Jerzy Para z siedzibą: 32-422 Stadniki 123.
2. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych biletów jednorazowych zakupionych online na stronie www.szwagropol.pl na dzień przejazdu 1 kwietnia 2023.
3. Promocja dotyczy biletów na wszystkich liniach regularnych Szwagropol Sp. J.
4. Cena promocyjna liczona jest od ceny podstawowej biletu wg cennika zamieszczonego na stronie https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/cennik/
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami ani ulgami.
6. Promocja dotyczy tylko biletów normalnych.
7. Bilety zakupione w tej promocji nie podlegają zwrotowi, zmianie daty oraz godziny przejazdu.
8. Promocja nie dotyczy biletów zakupionych u kierowcy, w kasach biletowych i u pośredników.
9. Skargi i reklamacje dotyczące promocji można składać pisemnie na adres e-mail: bok@szwagropol.pl
10. Pozostałe warunki przejazdu pozostają zgodne z Regulaminem Przewozu zamieszczonym na stronie https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/regulamin/
11.  Promocja obowiązuje od dnia 15.03.2023 do dnia 01.04.2023.