Rejestracja

Dane kontaktowe

Dane do faktury

Regulaminy

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ SZWAGROPOL SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ SZEWCZYK, JERZY PARA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej zwany: „Regulaminem") określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2. Regulamin dostępny jest za wykorzystaniem strony internetowej należącej do Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, pod adresem http://sklep.szwagropol.pl/ w zakładce „Regulamin".

3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)

§ 2

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:

a) Bilet elektroniczny – oznacza dokument elektroniczny, potwierdzający zawarcie umowy przewozu, generowany i zapisywany na Koncie, z którym związane jest uprawnienie do jednokrotnego przejazdu autobusem Usługodawcy na określonej trasie, w określonym terminie, za określoną Cenę. Nabyty Bilet elektroniczny jest udostępniany przez Usługodawcę Usługobiorcy w formie elektronicznego zapisu na Koncie, utworzonym w Serwisie internetowym;

b) Cena – cena brutto Biletu elektronicznego, ustalona zgodnie z obowiązującym Cennikiem;

c) Cennik – publikacja, o której mowa w § 1 ust. 2 lit n. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

d) Konto – ujednolicony system logowania, za pomocą którego Usługobiorca może korzystać z niektórych Usług;

e) Pasażer – osoba, o której mowa w § 1 ust. 2 lit b. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

f) Rozkład jazdy – publikacja, o której mowa w § 1 ust. 2 lit r. Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych;

g) Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych – regulamin ustalony przez Usługodawcę stosownie do art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1173) Prawo przewozowe, określający warunki obsługi pasażerów, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, dostępny za wykorzystaniem strony internetowej należącej do Usługodawcy, pod adresem www.szwagropol.pl w zakładce „Regulamin";

h) Serwis internetowy – zespół powiązanych ze sobą stron internetowych znajdujących się w domenie www.szwagropol.pl oraz www.sklep.szwagropol.pl, za pośrednictwem których Usługodawca świadczy Usługi, a Usługobiorca może korzystać z Usług świadczonych przez Usługodawcę;

i) System sprzedaży biletów elektronicznych (dalej: System) - narzędzie umożliwiające Usługobiorcy wyszukanie kursów realizowanych przez Szwagropol, założenie konta Usługobiorcy, oraz zawarcie umowy przewozu poprzez zakup Biletu elektronicznego na określony kurs. System dostępny jest w Serwisie internetowym;

j) Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, wymienione w § 3 Regulaminu;

k) Usługobiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;

l) Usługodawca – spółka Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, Stadniki 123, 32-422 Stadniki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000043400, o nr NIP 681-100-17-46, wykonująca działalność gospodarczą na podstawie licencji transportowej nr 0005381 z dnia 16 kwietnia 2002r., wydanej przez Starostę Myślenickiego.

II. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3

1. Usługodawca świadczy następujące Usługi za pomocą Serwisu internetowego:

a) newsletter e-mail poprzez moduł mailingowy dostępny dla wszystkich użytkowników sieci Internet;

b) zawieranie umów przewozu autokarowego poprzez zakup Biletu elektronicznego.

2. Usługobiorca może korzystać z Usług, dostępnych poprzez Serwis internetowy, z zastrzeżeniem spełnienia warunków technicznych systemu teleinformatycznego, o jakich mowa w § 4 ust.1 Regulaminu.

3. Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w Serwisie internetowym (w tym m.in. nazwy, logotypy, rozkład jazdy oraz Cennik, a także kolorystyka i układ witryny) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treścią Serwisu internetowego należą do Usługodawcy lub podmiotów, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4

1. Warunkiem prawidłowego korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę systemu teleinformatycznego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:

a) z dostępem do sieci Internet;

b) z zainstalowaną przeglądarką Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej, Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, Chrome w wersji 5 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej lub innej przeglądarki kompatybilnej;

c) z włączoną w przeglądarce obsługą języka JavaScript;

d) posiadanie aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej;

e) ponadto w przypadku usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b) Regulaminu – podłączenie w systemie sprawnej drukarki drukującej w formacie A4 w orientacji pionowej z rozdzielczością min. 300dpi.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy korzystanie z Usług.

3. Warunkiem korzystania z Usług jest umożliwienie instalacji plików cookies. Szczegółowe informacje o plikach cookies wykorzystywanych w Serwisie internetowym, w tym przy świadczeniu Usług, dostępne są w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies Usługodawcy, dostępnej pod adresem www.sklep.szwagropol.pl/polityka-prywatnosci/

4. Korzystanie z usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit. b) nie jest możliwe anonimowo, ani z wykorzystaniem pseudonimu.

5. Zakazuje się Usługobiorcom dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

IV. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5

1. Korzystanie z usługi, o której mowa § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu wymaga uprzedniego złożenia przez Usługobiorcę zamówienia na usługę i potwierdzenia w/w zamówienia. Zamówienie na usługę zostaje złożone poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.szwagropol.pl, w którym to formularzu należy: podać adres elektroniczny Usługobiorcy, zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych od Usługobiorcy, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box, a następnie odkliknąć pole „Subskrybuj". Potwierdzenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przez Usługobiorcę w link aktywacyjny przesłany na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.

2. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu następuje w chwili potwierdzenia zamówienia.Usługobiorca uprawniony jest do nieodpłatnego dostępu do usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu.

3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi, o której mowa § 3 ust. 1 lit a. Regulaminu, za pośrednictwem strony www.

4. Usługodawcy lub poprzez aktywację adresu internetowego, służącego do automatycznego wyrejestrowania się z tej usługi. Link do w/w adresu internetowego (link dezaktywujący) znajduje się w stopce wiadomości mailowej, zawierającej link aktywacyjny, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu oraz w stopce każdej kolejnej wiadomości przesyłanej Usługobiorcy.

§ 6

1. W niniejszym paragrafie zostały szczegółowo opisane zasady świadczenia przez Usługodawcę usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, tj. zawierania umów przewozu autokarowego, poprzez zakup Biletu elektronicznego.

2. Usługobiorcą usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

3. Obsługa usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, dokonywana jest za pośrednictwem Serwisu internetowego z wykorzystaniem Systemu.

4. Możliwość korzystania z usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, uzależniona jest od:

a) posiadania przez Usługobiorcę prawidłowo założonego Konta;

b) złożenia zamówienia Biletu elektronicznego, zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 6.

5. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail, hasła tj. dowolnego, nie mniej niż 5 znakowego, zestawienia liter obranego przez Usługobiorcę, imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i telefonu oraz zaakceptowanie, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box, niniejszego Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych oraz wyrażenie zgody, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check box, na przetwarzanie danych osobowych. Usługobiorcy zamierzający utworzyć Konto w celu korzystania z Usług dla potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą („Konto firmowe") zobowiązani będą do podania dodatkowo numeru NIP i nazwy firmy.

6. Zamówienie Biletu elektronicznego składa się poprzez wykonanie wszystkich poniżej opisanych czynności:

a) dokonanie prawidłowego wyboru szczegółów kursu tj. trasy, daty wyjazdu, godziny odjazdu, ilości zamawianych biletów, rodzaju biletu (normalny/ulgowy – wskazanie ulgi) i kliknąć przycisk „Dalej";

b) należy poprawnie zalogować się na posiadane Konto;

c) należy w sposób kompletny i prawidłowy wypełnić dane osobowe Pasażera (wprowadzone dane muszą odpowiadać danym osoby/osób, która będzie/będą korzystać z usługi przewozu na podstawie zakupionego Biletu elektronicznego) i kliknąć przycisk „Zapisz dane Pasażera";

d) należy zaakceptować niniejszy Regulamin oraz Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych poprzez zaznaczenie odpowiednich pól check box komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedziba w Stadnikach" oraz przy komunikacie „Przeczytałem i akceptuję Regulamin świadczenia usług przejazdów autokarowych przez Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedziba w Stadnikach";

e) należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola check box;

f) należy wybrać formę płatności spośród form dostępnych w Serwisie Internetowym tj.

- przelew, realizowany za pośrednictwem PayU S.A. - podmiotu zewnętrznego wobec Usługodawcy;

- transakcja kartą kredytową, realizowana za pośrednictwem PayU S.A. - podmiotu zewnętrznego wobec Usługodawcy

g) należy potwierdzić złożenie zamówienia poprzez wciśnięcie odpowiedniego przycisku oznaczającego akceptację i zamówienie przedmiotowej usługi;

h) należy prawidłowo opłacić Cenę za nabyty Bilet elektroniczny.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usługi, o której mowa w § 3 ust. 1 lit b. Regulaminu, następuje z chwilą uzyskania przez Usługodawcę potwierdzenia o dokonaniu zapłaty Ceny.

8. Zawarcie umowy przewozu autokarowego poprzez zakup Biletu elektronicznego może nastąpić najpóźniej na godzinę przez planowanym, wynikającym z Rozkładu jazdy, odjazdem danego kursu.

9. Po prawidłowym dokonaniu płatności System umożliwi Usługobiorcy wydruk lub zachowanie pliku z nabytym Biletem elektronicznym. Usługobiorca będzie mógł dokonać wydruku lub pobrania pliku z nabytym Biletem elektronicznym również w terminie późniejszym za pośrednictwem swojego Konta – nabyte Bilety elektroniczne dostępne są w zakładce „Historia Zamówień"

10. Przed przystąpieniem do wykorzystania nabytego uprawnienia do przejazdu Pasażer jest obowiązany wydrukować Bilet elektroniczny oraz obowiązany jest posiadać w/w wydruk Biletu elektronicznego przy sobie w czasie przejazdu i okazać go na każde wezwanie Usługodawcy lub uprawnionej przez niego osoby. W przypadku korzystania z przejazdu na podstawie Biletu elektronicznego ulgowego, Pasażer jest obowiązany posiadać przy sobie w czasie przejazdu dokument poświadczający uprawnienie do ulgi.

11. Usługobiorca zapewnia, że nabywa Bilet elektroniczny wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem. Zabrania się Usługobiorcy dokonywania zakupu Biletu elektronicznego z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska, dokonywania płatności za zakupione Bilety elektroniczne fałszywą bądź cudzą kartą kredytową, bez zgody właściciela karty kredytowej, dokonywania przelewu płatności z cudzego konta bankowego, bez zgody jego właściciela lub w każdy inny sposób niezgodny z prawem.

12. Usługodawca może wprowadzać promocje, w ramach których możliwe będzie nabycie Biletów elektronicznych na preferencyjnych warunkach. Zasady nabycia Biletów elektronicznych w ramach promocji oraz zasady realizacji przewozów na podstawie takich Biletów elektronicznych będą regulowały warunki promocji.

§ 7

1. Usługobiorca może zgłosić żądanie wystawienia faktury VAT, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, w toku procesu zamówienia Biletu elektronicznego. Faktura (po zaksięgowaniu płatności) zostanie wystawiona w formie elektronicznej oraz przesłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy i udostępniona na Koncie.

2. W przypadku gdy Usługobiorca nie zaznaczy w/w pola w toku procesu zamówienia Biletu elektronicznego, a chce uzyskać stosowną fakturę VAT, Usługobiorca może skierować do Usługodawcy pisemne żądanie wystawienia faktury VAT. W/w żądanie może zostać zgłoszone w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, przy czym o zachowaniu powyższego terminu decyduje moment doręczenia w/w żądania Usługodawcy. W powyższym przypadku faktura VAT zostanie wystawiona w formie papierowej i nadana na adres Usługobiorcy w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

3. Postanowienia § 7 ust. 1 nie mają zastosowania w przypadku gdy Usługobiorca przy zakładaniu Konta, zaznaczył opcję „Konto firmowe" i poprawnie podał, wymagane, dodatkowe dane, o których mowa w § 6 ust. 5 Regulaminu. W takim wypadku faktura VAT jest automatycznie generowana przez System (po zaksięgowaniu płatności), przesyłana na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy i udostępniana na Koncie.

§ 8

1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, za pośrednictwem Serwisu internetowego.

2. Odstąpienia od umowy za pośrednictwem Serwisu internetowego, można dokonać nie później niż na 3 godziny przed planowanym, wynikającym z Rozkładu jazdy, odjazdem kursu, na który został zakupiony Bilet elektroniczny. Po upływie przedmiotowego terminu opcja „Rezygnuj", o której mowa w § 8 ust. 3 lit b. nie będzie dostępna.

3. W celu odstąpienia za pośrednictwem Serwisu internetowego od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego należy:

a) w „Historii zamówień", na Koncie, odszukać na liście zamówień Bilet elektroniczny, z którego Usługobiorca zamierza zrezygnować, a następnie odkliknąć przycisk „Szczegóły",

b) należy kliknąć na przycisk „Zwrot biletu", przypisany do Biletu elektronicznego, z którego Usługobiorca zamierza zrezygnować,

c) należy wypełnić pole z numerem rachunku bankowego na który Usługodawca dokona zwrotu należności w przypadku braku możliwości dokonania zwrotu za pośrednictwem tego samego kanału płatności za pomocą którego została dokonana płatność;

d) należy zatwierdzić – poprzez kliknięcie przycisku „Dokonaj zwrotu" komunikat potwierdzający zwrot Biletu elektronicznego i tym samym odstąpienie od umowy przewozu autokarowego zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego.

4. W przypadku skutecznego odstąpienia przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu internetowego od Umowy zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, Usługobiorca otrzymuje zwrot płatności za przedmiotowy Bilet elektroniczny, po potrąceniu części ceny tytułem odstępnego.

5. Odstępne wynosi 10 % ceny Biletu elektronicznego. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli Usługobiorca odstąpi od umowy przewozu zawartej poprzez zakup Biletu elektronicznego, z przyczyn występujących po stronie Usługodawcy.

6. Zwrot płatności za Bilet elektroniczny, po uwzględnieniu potrącenia o którym mowa w § 8 ust. 4 i 5 Regulaminu, nastąpi automatycznie za pośrednictwem Systemu.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 9

1. Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.). Dane osobowe Usługobiorców są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie art. 23 ust.1 pkt 1, 3 i 4 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), wyłącznie na potrzeby związane ze świadczeniem Usług zamówionych przez Usługobiorcę i mogą być powierzane innym podmiotom współpracującym ze Usługodawcą dla celu świadczenia tych Usług.

3. Usługodawca odpowiednio wyróżnia i oznacza dane osobowe, których podanie jest niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia. Odmowa podania oznaczonych w ten sposób danych powoduje odmowę świadczenia danej usługi przez Usługodawcę.

4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale w zakresie, o którym mowa w ust. 3 jest niezbędne dla świadczenia danej Usługi.

5. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich poprawiania po zalogowaniu się na swoje Konto.

6. Usługobiorcy przysługuje prawo do usunięcia swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie pisemnego żądania usunięcia danych do Usługodawcy na adres: Szwagropol sp. j. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para, ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Usługobiorca nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Usługodawcy, a także w przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Usługobiorcę z Usług niezgodnie z niniejszym regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

7. Usługodawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych Usługobiorców jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

8. Usługodawca jest obowiązany zapewnić Usługobiorcy stały i łatwy dostęp za pomocą systemu teleinformatycznego do aktualnej informacji o:

a) udostępnianych przez Usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną,

b) podmiocie, któremu Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania.

VI. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 10

1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę należy zgłaszać na adres e-mail: bok@szwagropol.pl lub pocztą na adres Szwagropol sp. j. Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para, ul. Klimeckiego 14, Kraków w ciągu 7 dni od momentu ujawnienia się przyczyn reklamacji.

2. Tylko reklamacje złożone w języku polskim albo angielskim będą rozpatrywane.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację w zakresie następujących danych osobowych Usługobiorcy składającego reklamację

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania i adres do korespondencji,

c) adres poczty elektronicznej,

d) przedmiot reklamacji,

e) dokładny opis reklamowanej usługi,

f) przyczynę reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Usługodawcę w terminie 28 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji zawierającej kompletne dane, o których mowa w ust. 3.

5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej podany w reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.sklep.szwagropol.pl.

3. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na stronie www.sklep.szwagropol.pl

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu o czym powiadomi Usługobiorców poprzez publikację na stronie www.sklep.szwagropol.pl. Zmiany postanowień dotychczasowego Regulaminu wchodzą w życie w dniu publikacji na stronie www.sklep.szwagropol.pl i obowiązują wyłącznie w stosunku do umów zawartych po dniu wejścia w życie danej zmiany niniejszego Regulaminu

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z wyłączeniem art. 7, 9 oraz 12 ust. 1 ww. Ustawy oraz odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usług przejazdów autokarowych, dostępnego pod adresem www.szwagropol.pl.

 

Regulamin Promocji „-30% na 30 urodziny Szwagropol”

 

1. Organizatorem promocji „-30% na 30 urodziny Szwagropol” jest firma Szwagropol Sp. J. Tadeusz Szewczyk Jerzy Para z siedzibą: 32-422 Stadniki 123.
2. Promocja dotyczy wszystkich dostępnych biletów jednorazowych zakupionych online na stronie www.szwagropol.pl na dzień przejazdu 1 kwietnia 2023.
3. Promocja dotyczy biletów na wszystkich liniach regularnych Szwagropol Sp. J.
4. Cena promocyjna liczona jest od ceny podstawowej biletu wg cennika zamieszczonego na stronie https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/cennik/
5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, zniżkami ani ulgami.
6. Promocja dotyczy tylko biletów normalnych.
7. Bilety zakupione w tej promocji nie podlegają zwrotowi, zmianie daty oraz godziny przejazdu.
8. Promocja nie dotyczy biletów zakupionych u kierowcy, w kasach biletowych i u pośredników.
9. Skargi i reklamacje dotyczące promocji można składać pisemnie na adres e-mail: bok@szwagropol.pl
10. Pozostałe warunki przejazdu pozostają zgodne z Regulaminem Przewozu zamieszczonym na stronie https://www.szwagropol.pl/pl/linie-autobusowe/regulamin/
11.  Promocja obowiązuje od dnia 15.03.2023 do dnia 01.04.2023.

 


REGULAMIN PRZEWOZU ŚWIADCZONEGO PRZEZ SZWAGROPOL SPÓŁKA JAWNA TADEUSZ SZEWCZYK, JERZY PARA
ROZDZIAŁ I  Postanowienia ogólne
§ 1
1. Niniejszy Regulamin przewozów Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, zwany dalej Regulaminem, sporządzono w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.). Regulamin określa  warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy autobusami Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
a. przewoźnik – spółka Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach, Stadniki 123, 32-422 Stadniki, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000043400, NIP: 6811001746, REGON: 350267344, adres elektroniczny: bok@szwagropol.pl;
b. pasażer - osoba fizyczna korzystająca z przejazdów autobusami przewoźnika;  
c. umowa przewozu – umowa zawierana pomiędzy przewoźnikiem a pasażerem, w której przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia pasażera, a pasażer zobowiązuje się do zapłaty ustalonej ceny;
d. bilet – pod pojęciem tym rozumie się bilet jednorazowy, bilet elektroniczny, bilet wieloprzejazdowy oraz bilet miesięczny;

Nie zgłoszenie się przez pasa

e. bilet jednorazowy – dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera do jednokrotnego przejazdu autobusem przewoźnika, na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę; 
f. bilet elektroniczny  – dokument elektroniczny, potwierdzający zawarcie umowy przewozu za pośrednictwem serwisu internetowego przewoźnika dostępnego pod adresem www.sklep.szwagropol.pl, generowany i zapisywany za pośrednictwem w/w serwisu internetowego, z którym związane jest uprawnienie do jednokrotnego przejazdu autobusem przewoźnika na określonej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę;
g. bilet wieloprzejazdowy (dalej: karta) – dokument w postaci karty elektronicznej potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera, którego dane osobowe zapisane są na karcie, do wielokrotnych przejazdów autobusami przewoźnika na określonej linii przez określony czas. Ilość przejazdów możliwa do wykorzystania przez pasażera, zapisana jest na karcie i zmniejsza się po każdorazowym zbliżeniu karty do autobusowej kasy rejestrującej; 
h. bilet miesięczny – dokument w postaci papierowej albo w postaci karty elektronicznej potwierdzający zawarcie umowy przewozu, uprawniający pasażera, którego dane osobowe są zapisane na bilecie  miesięcznym, do wielokrotnego korzystania z usługi przewozu na określonej linii w danym miesiącu kalendarzowym; 
i. doładowanie karty – nabycie przez pasażera posiadającego kartę określonej liczby przejazdów autobusami przewoźnika na danej linii i zapisanie liczby wykupionych przejazdów na karcie;
j. doładowanie biletu miesięcznego – nabycie przez pasażera posiadającego bilet miesięczny w formie karty elektronicznej uprawnień do przejazdu autobusami przewoźnika na kolejny miesiąc kalendarzowy i zapisanie w/w uprawnień na posiadanej przez pasażera karcie elektronicznej;
k. kurs  połączenie autobusowe między dwoma krańcowymi przystankami na linii, w jednym kierunku;
l. linia – połączenia autobusowe na określonej trasie wykonywane przez przewoźnika;
m. dokumenty przewozu – bilet, dokumenty poświadczające tożsamość pasażera oraz inne, określone przez obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy Regulamin, dokumenty zezwalające pasażerowi na korzystanie z uprawnień do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu; 
n. Cennik – publikacja przewoźnika zawierająca aktualne ceny biletów za przejazd na liniach objętych rozkładem jazdy;
o. bagaż – pod tym pojęciem rozumie się bagaż podręczny oraz bagaż dodatkowy;
p. bagaż podręczny – rzeczy wniesione przez pasażera do autobusu;
q. bagaż dodatkowy – rzeczy, nie będące bagażem podręcznym, umieszczone przez pasażera w miejscu wskazanym przez przewoźnika lub na ten cel przeznaczonym;
r. Rozkład jazdy – publikacja przewoźnika zawierające podstawowe informacje o liniach, terminach i miejscach odjazdu autobusów przewoźnika;
s. przedsprzedaż – nabycie biletu do chwili podstawienia autobusu przewoźnika na początkowy przystanek danego kursu; przedsprzedaż realizowana jest przez punkty sprzedaży biletów oraz za pośrednictwem strony www;
t. kontroler – osoba, wyposażona w odpowiedni identyfikator, upoważniona przez przewoźnika do kontroli dokumentów przewozu; 
u. opłata dodatkowa – opłata pobierana przez przewoźnika w związku z korzystaniem przez pasażera z usługi przewozu bez uprzedniego zawarcia umowy przewozu; uiszczenie powyższej opłaty nie wyłącza obowiązku uregulowania przez pasażera należności za bilet;
v. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną – regulamin ustalony przez przewoźnika stosownie do art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1422 z późn. zm.),  dostępny pod adresem www.sklep.szwagropol.pl w zakładce Regulamin;
3. Niniejszy Regulamin jak również Rozkład jazdy oraz Cennik usług przewozu na wskazanych przez przewoźnika liniach są podawane do wiadomości publicznej poprzez ich zamieszczenie na stronie www. pod adresem www.szwagropol.pl w odpowiednich zakładkach.
4. Przewoźnik zapewnia zainteresowanym podróżnym bezpłatny wgląd do obowiązujących go przepisów przewozowych, które udostępniane są w biurze przewoźnika pod adresem ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków.
ROZDZIAŁ II Warunki przewozu
II.1. Zawarcie umowy przewozu
 § 2 
1. Dokonanie nabycia biletu przewoźnika oznacza zawarcie umowy przewozu, z zastrzeżeniem przepisów § 2 pkt 2, 3 i 4 Regulaminu. 
2. Zawarcie umowy przewozu w przypadku pasażera korzystającego z biletu wieloprzejazdowego w postaci karty następuje z chwilą nabycia i zapisania na karcie wskazanej w umowie liczby przejazdów, realizowanych na określonej linii. Jednakże uprawnienia wynikające z w/w umowy (to jest termin przewozu i określenie kursu), konkretyzują się w chwili przyłożenia przez pasażera karty do autobusowej kasy rejestrującej znajdującej się w autobusie kursującym na linii określonej przy zawarciu umowy przewozu i pobrania przez w/w kasę impulsu odpowiadającego jednemu przejazdowi na danej linii.
3. Każde doładowanie karty oznacza zawarcie nowej umowy przewozu.
4. W przypadku niedokonania przez pasażera nabycia biletu przed rozpoczęciem przejazdu, umowa przewozu zawiera się przez samo zajęcie przez pasażera miejsca w autobusie przewoźnika. Pasażer ponosi wówczas konsekwencje określone w § 12 pkt 7 Regulaminu.
5. Przewoźnik obowiązany jest do zawarcia umowy przewozu w zakresie wynikającym z podanego do publicznej wiadomości Rozkładu jazdy. 
6. Przewoźnik jest zwolniony z obowiązku przewozu, jak również ma prawo nie dopuścić do przewozu lub usunąć z autobusu pasażera, jeżeli:
a. pasażer nie stosuje się do przepisów porządkowych określonych w Regulaminie i właściwych aktach prawnych;
b. pasażer znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków);
c. pasażer znajduje się w stanie wskazującym, iż jest chory, a skutki tej choroby mogą zagrażać współpasażerom;
d. pasażer zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów lub zagrażajacy bezpieczeństwu podróży; 
e. pasażer odmawia zapłacenia należności za przewóz lub okazania dokumentów przewozu poświadczających zawarcie umowy przewozu;
f. zachodzą okoliczności uniemożliwiające przewóz, których przewoźnik nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom.
7. Skorzystanie przez przewoźnika z uprawnień, o których mowa w pkt. 6 uprawnia pasażera do żądania zwrotu ceny, stosownie do zakresu niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu części ceny biletu tytułem odstępnego. 
8. Odstępne wynosi 10% ceny biletu na dany przejazd. 
9. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli do wykonania umowy przewozu nie dojdzie z przyczyn występujących po stronie przewoźnika, lub pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
10. Przewoźnik ma prawo odmówić zawarcia umowy przewozu oraz zatrzymać za pokwitowaniem bilet osoby, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa.
11. W czasie przejazdu, tj. od momentu podstawienia autobusu do chwili zakończenia przejazdu, uprawnienia przewoźnika, o których mowa w niniszejszym paragrafie, mogą być wykonywane przez kierowcę autobusu. 
II.2. Bilety 
§ 3
1. Pasażerowie, którzy wykupili bilety w przedsprzedaży zobowiązani są zgłosić się do kierowcy autobusu danego kursu najpóźniej 10 min przed planowanym odjazdem autobusu z przystanku początkowego. Po tym czasie do autobusu będą wpuszczane osoby nieposiadające biletu zakupionego w przedsprzedaży.
2. Pasażerowie z biletem zakupionym w przedsprzedaży mają pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w autobusie. Pasażerowie ci są zobowiązani zajmować miejsca wskazane na zakupionym bilecie,z zastrzeżeniem § 3 pkt 5.
3. W przypadku nieprzestrzegania przez pasażera posiadającego bilet nabyty w przedsprzedaży § 3 pkt 1 zd. 1 niniejszego Regulaminu pierwszeństwo, o którym mowa powyżej, nie jest honorowane.
4. Pierwszeństwo, o którym mowa w pkt 2, obowiązuje jedynie na początkowym przystanku danej linii.
5. Pasażerowie posiadający bilet wieloprzejazdowy albo bilet miesięczny, którzy dokonali telefonicznej rezerwacji miejsca, są obowiązani zajmować miejsca wskazane przez przewoźnika. W przypadku niedokonania przez pasażera posiadającego bilet wieloprzejazdowy albo bilet miesięczny uprzedniej telefonicznej rezerwacji miejsca, pasażerowie ci mogą zajmować wolne miejsca siedzące, które nie zostaną zajęte przez innych pasażerów posiadających pierwszeństwo w zajmowaniu miejsc w autobusie.
6. Bilety jednorazowe zakupione w przedsprzedaży są sprzedawane wyłącznie na przejazd, który rozpoczyna się na początkowym przystanku danego kursu. Bilety jednorazowe zakupione w przedsprzedaży nie uprawniają pasażera do korzystania z przejazdu, w sytuacji, gdy pasażer zgłasza się do odbycia przejazdu na przystanku pośrednim. W sytuacji tej pasażer obowiązany jest nabyć bilet u kierowcy autobusu.
7. Bilety elektroniczne są sprzedawane na przejazd pomiędzy przystankami wskazanymi na stronie www.sklep.szwagropol.pl, na której jest prowadzona przedsprzedaż biletów przewoźnika. 
§ 4
1. Przewoźnik oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:
a. bilet jednorazowy,
b. bilet elektroniczny;
c. bilet wieloprzejazdowy 
d. bilet miesięczny:
- jednokierunkowy – uprawniający do przejazdów na jednej linii w jednym kierunku (np. Nowy Sącz – Kraków);
- dwukierunkowy – uprawniający do przejazdów na jednej linii w obu kierunkach (np. Nowy Sącz – Kraków i Kraków – Nowy Sącz).
2. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego Cennika, aktualnego na dzień nabycia biletu.
3. Obowiązujące u przewoźnika zniżki, ulgi, rabaty, promocje nie podlegają łączeniu.
4. Z zastrzeżeniem § 5 pkt 5 oraz § 7 pkt 3 Regulaminu, pasażer może dokonać nabycia biletu:
a. w punktach sprzedaży biletów, których wykaz jest udostępniony przez przewoźnika na stronie www pod adresem www.szwagropol.pl;
b. poprzez stronę www. prowadzącą przedsprzedaż biletów przewoźnika – www.sklep.szwagropol.pl;
c. bezpośrednio u kierowcy autobusu.
5. Przedsprzedaż w punktach sprzedaży jest prowadzona nie wcześniej niż na 45 dni przed planowanym przewozem.
6. Przewoźnik może wprowadzać w obowiązującym u niego rozkładzie jazdy kursy promocyjne. Kursy promocyjne są realizowane na linii wskazanej przez przewoźnika, po ustalonej przez przewoźnika obniżonej cenie. Przewoźnik określa okres, w jakim dostępna jest usługa przewozu w ramach kursów promocyjnych.
7. Wykaz obowiązujących u przewoźnika kursów promocyjnych jest udostępniony na stronie www. pod adresem www.szwagropol.pl.
§ 5
1. Bilety wieloprzejazdowe sprzedawane w postaci kart elektronicznych, uprawniają pasażera do wielokrotnego korzystania z usługi przewozu na określonej linii. Ilość nabytych przez pasażera przejazdów jest zapisywana na karcie.  
2. Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną na daną linię. Karta uprawnia do przejazdów tylko pasażera, którego dane osobowe zostały na niej zapisane. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do korzystania z przejazdów realizowanych na podstawie posiadanej przez niego karty imiennej.
3. Cena jednego przejazdu w ramach korzystania z karty jest równa cenie jednego przejazdu realizowanego na podstawie biletu jednorazowego, z zastrzeżeniem przepisu § 5 pkt 4 Regulaminu.
4. Na przejazdy wykupione w ramach karty przewoźnik udziela rabatu, którego wysokość jest uzależniona od ilości wykupionych przejazdów. Wysokość rabatu jest określona w obowiązującym Cenniku.
5. Przejazdy w ramach korzystania z karty pasażer może nabyć w punktach sprzedaży wskazanych przez przewoźnika na stronie www. pod adresem www.szwagropol.pl.
6. Przy pierwszym nabyciu przejazdów u przewoźnika pasażer otrzymuje kartę, na której zapisywane są przejazdy. Przy pierwszym nabyciu przejazdów pasażer jest obowiązany nabyć i zapisać na karcie, co najmniej 5 przejazdów (pierwsze doładowanie karty). 
7. Jednokrotnie można nabyć i zapisać na karcie od 2 do 45 przejazdów (doładowanie karty) na danej linii, z zastrzeżeniem pkt poprzedzającego.
8. Przejazdy nabyte w ramach jednego doładowania karty należy wykorzystać w ciągu 45 dni od dnia ich nabycia. Przejazdy niewykorzystane w w/w okresie tracą ważność. Przejazdy niewykorzystane mogą być wykorzystane w okresie kolejnych 45 dni, po przedłużeniu ich ważności w punkcie sprzedaży, wskazanym w § 5 pkt 5 Regulaminu. Przedłużenia ważności przejazdów można dokonać wyłącznie przed upływem dotychczasowego terminu ich ważności.
9. Doładowanie karty jest możliwe jedynie w przypadku, kiedy na karcie nie ma żadnych przejazdów (pochodzących z poprzedniego doładowania) do wykorzystania.
10. W przypadku niewykorzystania wszystkich ważnych przejazdów i rezygnacji przez pasażera z karty, przewoźnik zwraca pasażerowi kwotę odpowiadającą wartości wykupionych, a niewykorzystanych ważnych przejazdów (tj. cenie przejazdów pomniejszonej o wartość rabatu przypadającego na te przejazdy) pomniejszoną o kwotę odpowiadającą wartości rabatu udzielonego pasażerowi na przejazdy wykorzystane do chwili rezygnacji. Zwrot w/w kwoty następuje na podstawie pisemnego wniosku pasażera, po dokonaniu przez pasażera zwrotu karty przewoźnikowi. O kwocie zwrotu decyduje ilość ważnych, niewykorzystanych przejazdów, zapisana na karcie w chwili dostarczenia przez pasażera karty przewoźnikowi. 
11. Za każdą nowo nabytą kartę pobierana będzie opłata zwrotna w wysokości określonej w Cenniku. Podstawą zwrotu opłaty jest zwrot karty przewoźnikowi, oraz przedstawienie dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera występującego o zwrot opłaty (przedmiotowy dokument musi zawierać dane osobowe pasażera zgodne z danymi ujawnionymi na karcie). Zwrot opłaty nie następuje w przypadku utraty karty lub przedłożenia przez pasażera karty zniszczonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
§ 6
1. Bilet elektroniczny jest ważny jedynie, gdy pasażer posiada przy sobie w czasie przewozu:
a) dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu w postaci wydruku ze strony www, na której jest prowadzona przedsprzedaż biletów przewoźnika zawierający nr biletu oraz dane osobowe pasażera, dokładne oznaczenie trasy, godziny odjazdu autobusu oraz cenę przewozu oraz 
b) dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość pasażera (np. dowód osobisty, legitymacja studencka). 
Dane osobowe zapisane na w/w wydruku muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi w dokumencie stwierdzającym tożsamość pasażera.
2. Warunki zawierania umów przewozu autokarowego poprzez zakup Biletu elektronicznego określa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 
§ 7 
1. Bilet miesięczny uprawnia pasażera do wielokrotnego korzystania z przejazdów autobusami przewoźnika w określonym miesiącu kalendarzowym na określonej linii. W zależności od rodzaju nabytego przez pasażera biletu miesięcznego uprawnienie powyższe może przybrać postać uprawnienia do przejazdów w jedynym kierunku na danej linii (bilet miesięczny jednokierunkowy) bądź w obu kierunkach na danej linii (bilet miesięczny dwukierunkowy). Bilet miesięczny jest wystawiany zawsze na okres od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.) 
2. Pasażer może posiadać tylko jeden imienny bilet miesięczny na daną linię. Bilet miesięczny uprawnia do przejazdów tylko pasażera, którego dane osobowe zostały na nim zapisane. Pasażer nie może upoważnić osoby trzeciej do korzystania z przejazdów na podstawie posiadanego przez niego biletu miesięcznego. W trakcie przewozu pasażer jest obowiązany posiadać dokument ze zdjęciem, stwierdzający tożsamość pasażera (np. dowód osobisty, legitymacja studencka). Dane osobowe zapisane w dokumencie stwierdzającym tożsamość pasażera muszą być zgodne z danymi osobowymi zawartymi na bilecie miesięcznym.
3. Bilet miesięczny pasażer może nabyć wyłącznie w punktach sprzedaży wskazanych przez przewoźnika na stronie www. pod adresem www.szwagropol.pl W w/w punktach pasażer może również doładować bilet miesięczny wystawiony w formie karty elektronicznej. 
4. Doładowania biletu miesięcznego w formie karty elektronicznej pasażer może również dokonać u kierowcy autobusu, z tym zastrzeżeniem, iż doładowanie w/w  biletu miesięcznego, posiadanego przez pasażera korzystającego z ulgi, jest możliwe tylko po przedłożeniu przez pasażera kierowcy kserokopii dokumentu uprawniającego do skorzystania z ulgi. W/w kserokopia podlega zatrzymaniu przez kierowcę.
5. Ceny biletów miesięcznych są podane w obowiązującym u przewoźnika Cenniku.
6. Pasażer, który zamierza nabyć bilet miesięczny i powołuje się na przysługującą mu i obowiązującą u przewoźnika ulgę jest obowiązany przy zakupie biletu miesięcznego przedstawić dokument poświadczający uprawnienie do ulgi. Przewoźnik lub punkt sprzedaży biletów, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit a Regulaminu jest uprawniony do wykonania kserokopii w/w dokumentu.
7. Jeśli bilet miesięczny przyjmuje formę karty elektronicznej, za każdą nowo nabytą kartę elektroniczną pobierana będzie opłata zwrotna w wysokości określonej w Cenniku. Podstawą zwrotu opłaty jest zwrot w/w karty elektronicznej przewoźnikowi, przedstawienie dowodu nabycia karty elektronicznej oraz dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera występującego o zwrot opłaty (przedmiotowy dokument musi zawierać dane osobowe pasażera zgodne z danymi ujawnionymi na bilecie miesięcznym). Zwrot opłaty nie następuje w przypadku utraty karty lub przedłożenia przez pasażera karty elektronicznej zniszczonej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na niej danych.
§ 8
1. Pasażer przy nabyciu biletu jest obowiązany sprawdzić poprawność danych zawartych na bilecie. 
2. Pasażer jest obowiązany zachować bilet w stanie umożliwiającym jego jednoznaczne odczytanie. Zniszczenie biletu w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego treści powoduje utratę ważności biletu. W takim wypadku przewoźnik nie jest zobowiązany do wydania pasażerowi duplikatu biletu.
3. W trakcie przewozu pasażer powinien zachować bilet do kontroli.
4. Bilet jednorazowy wolno odstąpić innej osobie tylko i wyłącznie, gdy przejazd nie został jeszcze rozpoczęty. Biletu elektronicznego, karty oraz biletu miesięcznego pasażer nie może odstąpić innej osobie.
5. Bilet (w razie posiadania przez pasażera karty - karta po pobraniu z niej impulsu) uprawnia do przejazdu określonym kursem i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przewozu. 
6. Karta, przed pobraniem z niej impulsu przy realizacji określonego przejazdu, lub bilet miesięczny uprawniają do przejazdów na określonej linii.
7. W przypadku odstąpienia przez pasażera od umowy przewozu, pasażer, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 10 Regulaminu, otrzymuje zwrot ceny biletu, stosownie do zakresu niewykorzystanego świadczenia przewozowego, po potrąceniu części ceny tytułem odstępnego.
8. Odstąpienie w punkcie sprzedaży biletów, o którym mowa w § 4 pkt 4 lit. a Regulaminu może być dokonane nie później niż na 20 min. przed planowaną godziną odjazdu autobusu przewoźnika.
9. Odstępne wynosi: 10 % ceny biletu. Potrącenia odstępnego nie stosuje się, jeżeli pasażer odstąpi od umowy przewozu z przyczyn występujących po stronie przewoźnika.
10. Postanowienia pkt 7 nie mają zastosowania w przypadku korzystania przez pasażera za karty lub biletu miesięcznego. W takim wypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje. 
11. Nie dokonuje się zwrotu należności za bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym weryfikację jego treści.
12. Zwrot należności za bilet w sytuacjach powyżej przewidzianych, jest dokonywany po przedstawieniu przez pasażera przewoźnikowi oryginału biletu.
II.3. Pozostałe prawa i obowiązki pasażera i przewoźnika
 § 9
1. Pasażer jest obowiązany do:
a. przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w przewozie drogowym oraz postanowień Regulaminu;
b. posiadania biletu ważnego i odpowiedniego do linii i kursu, a w przypadku karty - karty z zapisanymi, ważnymi przejazdami na danej linii;
c. stosowania się do zaleceń obsługi autobusu, w szczególności kierowcy;
d. posiadania i okazania na żądanie obsługi autobusu bądź kontrolera dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgowego przejazdu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e. w przypadku przejazdu pasażera realizowanego na podstawie biletu elektronicznego, karty lub biletu miesięcznego pasażer zobowiązany jest do posiadania ważnego dokumentu ze zdjęciem, poświadczającego jego tożsamość. Dane osobowe zawarte na w/w biletach muszą być zgodne z danymi osobowymi ujawnionymi w w/w dokumencie;
f. w autobusie fabrycznie wyposażonym w pasy bezpieczeństwa, pasażer ma obowiązek je zapiąć i utrzymać w tym stanie przez okres jazdy autobusu.
2. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone jedynie na przystankach oznaczonych w rozkładzie jazdy, a w sytuacjach wyjątkowych w miejscach wskazanych przez kierowcę.
3. Dzieci do lat 4-ch, podróżują bezpłatnie z osobą, która wykupiła bilet, o ile nie korzystają z osobnego miejsca do siedzenia.
4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi (w tym w szczególności za zniszczenie urządzeń i wyposażenia autobusu) oraz za szkody wyrządzone przez niego współpasażerom. Pasażer odpowiada wobec w/w podmiotów również za szkody powstałe w związku z przewozem jego bagażu, chyba że szkody powstały z winy przewoźnika.
5. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autobus jest zobowiązany zapłacić przewoźnikowi kwotę stanowiącą równowartość kosztów poniesionych przez przewoźnika w związku z koniecznością całkowitego naprawienia szkody powstałej wskutek powyższych działań pasażera. 
6. Za niezasadne zatrzymanie autobusu na żądanie pasażera, pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości, określonej w obowiązującym cenniku.
7. Pasażer nie posiada uprawnienia do korzystania z toalety chemicznej znajdującej się w autobusie. W cenę biletu nie jest wliczona opłata za korzystanie z w/w toalety.
8. W autobusach przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
§ 10
1. Przewoźnik zapewnia pasażerom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
2. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć pasażera w odpowiednim czasie zgodnie z Rozkładem jazdy.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (w tym m.in. kontrolami policyjnymi, kontrolami Inspekcji Transportu Drogowego) oraz innymi czynnikami niezależnymi od przewoźnika (w szczególności warunkami atmosferycznymi, utrudnieniami w ruchu drogowym, problemami technicznymi).
4. Przewoźnik nie odpowiada za powstałą po stronie pasażera szkodę wynikającą z odwołania kursów z przyczyn niezależnych od przewoźnika.
5. Toalety chemiczne znajdujące się w autobusach przewoźnika są wyłączone z użytku na wszystkich liniach obsługiwanych przez przewoźnika.
II. 4 Bagaż
§ 11
1. Pasażerowie mogą przewozić ze sobą w autobusie bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia go w pojeździe tak, aby nie utrudniał przejścia i nie zagrażał bezpieczeństwu przewozu oraz bezpieczeństwu innych pasażerów. Bagażu podręcznego nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
2. Pasażerowie nie mogą przewozić w pojazdach żadnych zwierząt.
3. Postanowienie powyższe nie ma zastosowania do psów przewodników, których przewóz jest dozwolony pod warunkiem nie zajmowania przez zwierzę miejsca przeznaczonego do siedzenia oraz umieszczenia zwierzęcia w sposób nieutrudniający przejścia, nienarażający innych pasażerów na zanieczyszczenia odzieży oraz niezagrażający bezpieczeństwu pasażerów i przewozu. Przewożony pies musi posiadać aktualną kartę szczepień oraz mieć nałożony kaganiec.
4. Przewóz bagażu dodatkowego przez pasażera jest możliwy w lukach bagażowych autobusu albo w innym miejscu wskazanym przez kierowcę, w ramach dostępnego miejsca, przy czym pasażer może przewieźć nie więcej niż jedną sztukę bagażu dodatkowego o pojemności do 75 litrów oraz wadze do 20 kg. 
5. Luki bagażowe są udostępniane pasażerom (otwierane i zamykane) wyłącznie przez kierowcę. 
6. Przewóz wózków inwalidzkich oraz dziecięcych jest możliwy wyłącznie po ich złożeniu i odpowiednim zabezpieczeniu. 
7. Sprzęt elektroniczny (np. komputery, aparaty fotograficzne, odtwarzacze muzyki, telefony), biżuterię, kamienie szlachetne, papiery wartościowe, złoto oraz pieniądze pasażer ma obowiązek przewozić w ramach bagażu podręcznego. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody w w/w rzeczach w wypadku przewożenia ich przez pasażera w ramach bagażu dodatkowego.
8. Nadzór nad bagażem podręcznym, który pasażer przewozi przy sobie w pojeździe należy do pasażera. Za szkody w rzeczach, które pasażer przewozi ze sobą w ramach bagażu podręcznego, przewoźnik ponosi odpowiedzialność, jeżeli szkoda powstała z jego winy.
9. Przewóz bagażu nie podlega opłacie chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.
10. Zamiar przewozu bagażu dodatkowego, którego wartość przekracza kwotę 500 zł pasażer jest obowiązany zgłosić przewoźnikowi przed rozpoczęciem przewozu. Przewóz takiego bagażu podlega osobnej opłacie. Przewoźnik, po uiszczeniu przez pasażera opłaty za przewóz w/w bagażu wystawia kwit bagażowy. Na kwicie bagażowym, który jest opatrzony numerem ewidencyjnym, przewoźnik wskazuje  zadeklarowaną przez niego wartość bagażu oraz kwotę uiszczonej opłaty za przewóz takiego bagażu. 
11. Oryginał kwitu bagażowego jest wręczany przez kierowcę pasażerowi. Oryginał powinien być przez pasażera zatrzymany, co najmniej na czas trwania przejazdu. Odpis kwitu pozostaje u przewoźnika. 
12. Bagaż, o którym mowa w § 11 pkt 10 Regulaminu, który został przez pasażera należycie opłacony, przewoźnik umieszcza w luku bagażowym przeznaczonym na bagaż przewożony odpłatnie. Samowolne umieszczenie przez pasażera w/w bagażu w innym niż w/w luku bagażowym zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty, ubytku w/w bagażu lub z uszkodzenia w/w bagażu.
13. Niedokonanie przez pasażera zgłoszenia bagażu, o którym  mowa w §11 pkt 10 Regulaminu, jak również przewożenie przez pasażera w/w bagażu bez ważnego kwitu bagażowego zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty bagażu, ubytku w w/w bagażu lub z uszkodzenia takiego bagażu.
14. Wysokość opłaty, o której mowa w § 11 pkt 10 Regulaminu jest uzależniona od zadeklarowanej przez pasażera wartości bagażu. Stawki opłaty określone są w obowiązującym u przewoźnika Cenniku.
15. Przewoźnik nie odpowiada za szkody w bagażu dodatkowym, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie bagażu powstały z przyczyn występujących po stronie pasażera, z właściwości bagażu albo wskutek siły wyższej.
16. Bagaż dodatkowy wydawany będzie przez kierowcę autobusu wyłącznie na wyznaczonych przystankach.
17. Zabrania się przewozu materiałów i produktów, mogących doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia pasażerów, uciążliwych dla innych pasażerów oraz mogących spowodować zniszczenie mienia. 
18. Zabrania się przewozu pojazdów jednośladowych (rowerów, skuterów itp.).
19. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
20. Przewoźnik może odmówić przyjęcia jako bagażu rzeczy, które ze względu na ich stan lub właściwości mogą ulec w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu, jeżeli ich opakowanie jest niewystarczające, albo przy których brak wymaganego opakowania. W razie przyjęcia takich rzeczy do przewozu przewoźnik zamieszcza o tym odpowiednią wzmiankę w kwicie bagażowym.
21. Pasażer może zgłaszać reklamacje dotyczące przewożonego bagażu dodatkowego w trybie określonym w § 13 Regulaminu. Ustalenia stanu bagażu dokonuje się protokolarnie po zakończeniu przewozu w celu określenia zakresu szkody, na wniosek pasażera, lub z inicjatywy przewoźnika przy udziale pasażera.  
II. 5. Kontrola przewozu
§ 12
1. Kontroli dokumentów przewozu mają prawo dokonywać kierowca oraz uprawniony przez przewoźnika kontroler.
2. Osoba dokonująca kontroli:
a. jest uprawniona do nakładania i pobierania za pokwitowaniem należności związanych z wykonywanym przewozem oraz opłat dodatkowych za brak ważnego biletu;
b. ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera oraz dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu;
c. przeprowadza kontrolę biletów w pojeździe i przy wyjściu z pojazdu.
3. Kierowca przeprowadza kontrolę dokumentów przewozu przy wejściu pasażerów do autobusu.
4. Kontroler powinien być wyposażony w identyfikator, który jest zobowiązany okazywać w sposób czytelny dla pasażerów.
5. Identyfikator, o którym mowa w § 12 pkt 4 Regulaminu powinien zawierać:
a. nazwę przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego,
b. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu  osób lub bagażu,
c. zdjęcie kontrolującego,
d. zakres upoważnienia,
e. okres ważności,
f. pieczęć i podpis przewoźnika.
6. W toku kontroli pasażer ma obowiązek okazać na wezwanie osoby dokonującej kontroli posiadane dokumenty przewozu.
7. W przypadku, gdy osoba dokonująca kontroli w trakcie przewozu stwierdzi, iż pasażer nie posiada ważnego lub odpowiedniego dokumentu przewozu pasażer jest obowiązany do uiszczenia właściwej należności za przewóz oraz opłaty dodatkowej w kwocie określonej w obowiązującym cenniku.
8. Osoba dokonująca kontroli jest uprawniona do pobrania należności i opłat, o których mowa w punkcie poprzedzającym.
9. W razie nieuiszczenia przez pasażera należności i opłat, o których mowa w § 12 pkt 7 Regulaminu, bezpośrednio osobie dokonującej kontroli, osoba dokonująca kontroli wystawia wezwanie do zapłaty określające termin i sposób płatności wskazanych w nim należności.
10. Pasażer jest obowiązany do przyjęcia wezwania, o którym mowa powyżej, oraz do uiszczenia wskazanej w nim kwoty w terminie i w sposób określony w tymże wezwaniu. W razie odmowy przyjęcia wezwania przewoźnik wysyła w/w wezwanie na adres wskazany na dokumencie tożsamości pasażera, i obciąża pasażera kosztami wystawienia i wysłania wezwania. 
11. Przewoźnik lub osoba dokonująca kontroli ma prawo:
a. w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i danych adresowych pasażera,
b. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości pasażera - ująć pasażera i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, które mają zgodnie z przepisami prawo zatrzymania pasażera i podjęcia czynności zmierzających do ustalenia jego tożsamości,
c. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
12. W przypadku, o którym mowa w § 12 pkt 11 lit b) Regulaminu, do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, pasażer obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez osobę dokonującą kontroli.
13. Na tryb i zasadność nałożenia opłaty dodatkowej pasażer ma prawo składać reklamacje zgodnie z § 13 niniejszego Regulaminu. 
II. 6 Reklamacje i duplikaty
§ 13
1. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu można kierować w formie pisemnej na adres biura przewoźnika - ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków.
2. Reklamacje może składać wyłącznie pasażer. Za małoletniego reklamacje składa jego przedstawiciel ustawowy. 
3. Reklamacja powinna zawierać:
a. datę sporządzenia reklamację;
b.  imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) przewoźnika; 
c. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację; 
d. tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
e. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
f. wykaz załączonych dokumentów;
4. podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (w szczególności bilet na przejazd, kwit bagażowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia, w tym poświadczających uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. 
5. W przypadku reklamacji dotyczących biletów elektronicznych do reklamacji należy dołączyć wydruk, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit f) Regulaminu. 
6. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres przewoźnika wskazany w § 13 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął te braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
7. Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty z tytułu przewozu można złożyć w formie pisemnej na adres biura przewoźnika - ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.
8. Reklamacja dotycząca sporządzonego wezwania do zapłaty powinna zawierać dane, o których mowa w pkt. 3, oraz serię i numer każdego z wystawionych wezwań do zapłaty.
9. Reklamację dotyczącą sporządzonego wezwania do zapłaty pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:
a. zgłoszenia jej po upływie terminu określonego w pkt. 7;
b. o którym mowa w pkt. 6 zd. 2.
§ 14
1.  Pasażer może posiadać tylko jedną kartę imienną na daną linię. W przypadku kradzieży, zagubienia lub całkowitego zniszczenia karty pasażer może otrzymać nową kartę z nowym numerem identyfikacyjnym. Wydanie nowej karty wymaga uiszczenia opłaty zwrotnej za wydanie karty.
2.  W sytuacjach, o których mowa w § 14 pkt 1 Regulaminu pasażer może się zwrócić do przewoźnika z pisemnym wnioskiem (z podaniem przyczyny zgłoszenia żądania) o przeniesienie na nową kartę ważnych przejazdów zapisanych na karcie utraconej. Do wniosku należy dołączyć dowód nabycia przejazdów zapisanych na utraconej karcie, ważnych na dzień złożenia wniosku, kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera, oraz należy podać dane kontaktowe pasażera. Przeniesienie przejazdów zapisanych na karcie utraconej na nową kartę pasażera nastąpi nie wcześniej niż po upływie 30 dni roboczych od dnia doręczenia przewoźnikowi wniosku o przeniesienie przejazdów, z zastrzeżeniem postanowień § 5 pkt 9 Regulaminu. Przewoźnik przenosi przejazdy w liczbie odpowiadającej ilości ważnych przejazdów zapisanych na utraconej karcie na dzień dokonania przeniesienia. 
3.  W wypadku przewidzianym w pkt poprzedzającym przejazdy zapisane na utraconej karcie, które utraciłyby ważność w okresie pomiędzy dniem doręczenia przewoźnikowi wniosku o przeniesienie a dniem przeniesienia przejazdów na nową kartę, pozostają ważne do dnia przeniesienia włącznie. Po przeniesieniu przejazdów na nową kartę ich ważność ulega przedłużeniu na 45 dni.
4.  Powyższe postanowienia mają zastosowanie w sytuacji gdy utrata karty nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika.
§ 15
1. W przypadku kradzieży, zagubienia lub całkowitego zniszczenia biletu miesięcznego pasażer może wystąpić o wydanie duplikatu biletu miesięcznego.  Wniosek, zawierający wskazanie przyczyny wystąpienia z żądaniem, powinien zostać złożony przez pasażera w formie pisemnej w biurze przewoźnika, o którym mowa w § 13 pkt 1 Regulaminu. Do wniosku pasażer jest obowiązany dołączyć dowód nabycia biletu miesięcznego oraz kserokopię dokumentu poświadczającego tożsamość pasażera. Wydanie duplikatu przez przewoźnika następuje w terminie 5 dni roboczych od dnia doręczenia kompletnego wniosku przewoźnikowi. Odbiór duplikatu biletu następuje w biurze przewoźnika, o którym mowa w § 13 pkt 1 Regulaminu.
2. Powyższe postanowienia mają zastosowanie w sytuacji gdy utrata karty nastąpiła z przyczyn niezawinionych przez przewoźnika.
3. Duplikatów biletów jednorazowych i biletów elektronicznych nie wydaje się.
III. Dane osobowe
§ 16
1. Administratorem danych osobowych pasażerów jest Szwagropol spółka jawna Tadeusz Szewczyk, Jerzy Para z siedzibą w Stadnikach 123, 32-422 Stadniki.
2. Dane osobowe pasażerów są przetwarzane na podstawie art. 23 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celu realizacji internetowej sprzedaży biletów elektronicznych, sprzedaży  biletów miesięcznych i wieloprzejazdowych oraz wykonywania umowy przewozu.
3. Pasażer ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na pisemny wniosek skierowany na adres ul. Klimeckiego 14, 30-705 Kraków.
4. Udostępnienie przez pasażera danych osobowych w zakresie wskazanym w § 12 niniejszego regulaminu, jest obowiązkowe, na podstawie art. 33a ust. 1 i 7 ustawy prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.). 
5. W pozostałym zakresie udostępnienie przez pasażera danych osobowych jest dobrowolne, przy czym, w zakresie, w jakim, zgodnie z niniejszym regulaminem podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy przewozu, lub rozpatrzenia reklamacji, przewoźnik może odmówić pasażerowi, który nie udostępni wskazanych powyższej danych osobowych zawarcia umowy przewozu, lub przyjęcia reklamacji. 
IV Postanowienia końcowe
§ 17
1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące prawa, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 1173 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Przewoźnik zastrzega sobie możliwość zmiany warunków przewozu określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Dokonane zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do umów przewozu, zawartych przed dniem wejścia w życie w/w zmian.
4. Dniem wejścia w życie zmian Regulaminu jest dzień ich udostępnienia do publicznej wiadomości.
5. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 15 kwietnia 2014r.